Philadelphijska obljuba 

fila_obl

Članice Združenih svetopisemskih družb, ki smo se maja 2016 zbrale na svetovni skupščini v Philadelphii, z globoko hvaležnostjo Bogu potrjujemo poslanstvo, vizijo in vrednote ZSD ter se ponovno zavezujemo glavnim značilnostim delovanja, ki ga opravlja naša zveza:

Sledimo zgodovinskemu cilju, ki je čimbolj učinkovito in smiselno razširjati Sveto pismo in pomagati ljudem do živega stika z Božjo besedo.

Zavezujemo se vsem vidikom svetopisemskega življenjskega cikla, vključno s prevajanjem, založništvom in razširjanjem ter s spodbujanjem srečevanja s Svetim pismom in z zagovarjanjem Biblije v javnih sferah.

Potrjujemo, da je prevajanje Svetega pisma naša temeljna dejavnost, katere cilj je vsakomur omogočiti dostop do Biblije v željenem jeziku.

Služimo vsem krščanskim Cerkvam in ostajamo popolnoma zavezani načelu medkonfesionalnosti.

Naša vrednota je skupno delovanje v zvezi, da bi učinkovito izpolnili svoje poslanstvo. Da bi to dosegli, se zavezujemo k ponovnemu pregledu naših zveznih struktur.

Sprejemamo potrebo po transparentnosti in po medsebojni odgovornosti ter odgovornosti do skupnosti, ki so nas ustanovile in ki jim služimo. Strinjamo se, da se bomo držali skupnih standardov in načel.

Motivacija in poslanstvo naše zveze je izpolnjevanje Jezusovega velikega pooblastila učencem (Evangelij po Mateju 28,18–20). Temelj naših medsebojnih odnosov bo še naprej svetopisemska vrednota deljenja z drugimi (Pismo Hebrejcem 13,16). Na osnovi teh potrditev smo motivirani za dosego naslednjih ciljev.

 

1. Osredotočenost na ciljna občinstva 

Naše odločanje glede lokalnih prioritet bo potekalo v tesni zvezi z našimi glavnimi ciljnimi občinstvi. Zagotovili bomo, da bodo občinstva, ki jim služimo, zastopana v načrtovanju naših programov. Kot svetovna zveza bomo razvijali in namenjali sredstva za globalne programe srečevanja s Svetim pismom za vsako občinstvo, kot na primer:

 1. mladi in družine, vključno z enim ali več novimi prevodi za mlajše od 30 let,
 2. diaspora, migranti in begunci,
 3. ljudje drugih ver, s posebno skrbjo za občinstva z muslimanskim ozadjem,
 4. ljudje s posebnimi potrebami, ki jim je treba olajšati srečevanje z Božjo besedo, vključno s skupnostjo gluhih, ljudmi z okvarami vida in nepismenimi,
 5. ljudje s HIV in travmatizirani.

2. Krepitev odnosov s Cerkvami  

Kot svetopisemske družbe bomo odnose s Cerkvami vključili v načrtovanje svojih lokalnih strategij; gradili bomo nove odnose s Cerkvami, ki trenutno niso popolnoma vključene v naše delo. Kot zveza bomo še naprej razvijali svoje odnose z globalnimi cerkvenimi telesi. Vzpostavili bomo izobraževalne programe za razvijanje odnosov s Cerkvami.

3. Skupna udeleženost in odgovornost za izvrševanje našega poslanstva 

Svetopisemske družbe bodo pri načrtovanju projektov in namenjanju donacij ter drugih sredstev delovale skupno in to v duhu enakosti ter s spoštovanjem lokalne odgovornosti za delovanje. To se bo izkazalo z večjo zastopanostjo Svetovnega juga pri načrtovanju projektov in odločitvah za financiranje.

Zveza bo izboljšala notranjo komunikacijo in spoštovala raznolikost, ki obstaja v zvezi.

4. Financiranje delovanja 

Ponovno se zavezujemo, da bomo podpirali svetopisemske družbe, ki delujejo v okoljih, kjer so kristjani pod pritiskom. To se bo izkazalo s trajnostno naravnano finančno in praktično podporo prizadetim družbam.

5. Digitalna tehnologija naj podpira ves svetopisemski življenjski cikel

Da bi dosegli nova občinstva in ustvarili intenzivnejše srečevanje s Svetim pismom, bomo programe z vseh področij svetopisemskega življenjskega cikla podprli s primerno digitalno tehnologijo.

Z zavestjo o nujnosti bomo začeli uporabljati digitalno tehnologijo, ki bo okrepila trajnostne modele vzdrževanja svetopisemskih družb, njihove blagovne znamke, trženje ter osnovno infrastrukturo.

Prizadevali si bomo določiti eno ali več svetopisemskih družb, ki bi gostile središče za podporo delovanja na področju digitalnega razvoja.

6. Razvijanje voditeljskih sposobnosti 

Kot svetopisemske družbe bomo spodbujali načrtovanje nasledstva in upravljanje s talenti. V naši zvezi bomo povečali razvijanje sposobnosti za odbore in zaposlene, še posebej za vodilne zaposlene, tako da bodo leta 2022 vse svetopisemske družbe imele voditelje, ki so vključeni v usposabljanje in razvoj.

7. Doseganje trajne vzdržnosti delovanja 

Da bi dosegli večjo trajno vzdržnost našega misijonskega delovanja, bomo:

 1. povečali sodelovanje med svetopisemskimi družbami v skupinah sorodnih družb in tudi dvostransko,
 2. izboljšali ravnanje z lastnino, delovnim kapitalom in prihodki,
 3. izboljšali naše upravljanje z intelektualnimi pravicami, tako v tisku kot v digitalnem svetu,
 4. delovali v smeri, da bi bili manj odvisni od mednarodnih donacij, in okrepili lokalno zbiranje prostovoljnih prispevkov ter druge dejavnosti, ki ustvarjajo prihodke,
 5. določili in se povezali s strateškimi partnerji, da bi skupaj z njimi uresničili ključne vidike našega poslanstva,
 6. pojasnili vloge in dolžnosti članov zveze, vključno z osebjem za globalno delovanje.

8. Smernice za holistično delovanje

Glede na to, da se svetopisemske družbe vse bolj vključujejo v holistično delovanje, bomo razvili seznam smernic, kakšni holistični programi naj bi bili primerni za svetopisemske družbe.

 

Kot svetopisemske družbe bomo na osnovi teh strateških usmeritev vzpostavili jasno določene in izmerljive operativne cilje, katerih doseganje bomo redno ocenjevali.


Razlaga posebnih izrazov

Svetopisemski življenjski cikel (angleško Bible Life Cycle) – shematska razvrstitev ključnih dejavnosti svetopisemskih družb v obliki kroga, tako da ena dejavnost spodbuja naslednjo in vanjo prerašča. Teh dejavnosti je ponavadi šest: 1. prevajanje, 2. tiskanje, 3. razširjanje (distribucija), 4. opismenjevanje, 5. spodbujanje srečevanja s Svetim pismom, 6. zagovorništvo Biblije v javnih sferah. Zadnja od teh dejavnosti zopet poraja nove potrebe po prevajanju in s tem se krog sklene.

Središče za podporo delovanja (angleško Mission Resource Centre) – operativni center, ki je specializiran za določeno dejavnost, ki je pomembna za izvrševanje poslanstva svetopisemskih družb po svetu, na primer založništvo, zagovarjanje Svetega pisma v javnosti ipd. Ponavadi se to središče nahaja v kateri od večjih svetopisemskih družb, ki »prispeva« nekaj svojega osebja (oziroma nekaj njihovega delovnega časa) v korist ostalim svetopisemskim družbam oziroma zveznim strukturam (glej spodaj).

Skupine sorodnih svetopisemskih družb (angleško affinity groups) – prostovoljne skupine, v katere se lahko povezujejo svetopisemske družbe glede na določene sorodnosti v delovanju, okoliščinah ipd. Nekatere skupine se povezujejo geografsko (npr. skupina Evropa–Bližnji vzhod), druge pa tematsko (npr. skupina, ki se ukvarja s projekti za ustavljanje nasilja v družini na osnovi Svetega pisma). Primer takšne skupine je tudi Zahodnobalkansko partnerstvo, v katerega je vključena naša svetopisemska družba.

Osebje za globalno delovanje (angleško Global Mission Team, GMT) – to je »zvezna struktura« ZSD, gre namreč za osebje, ki ne dela za nobeno lokalno svetopisemsko družbo, ampak služi celotni zvezi v različnih vlogah, kot je svetovanje, strokovna pomoč, komunikacija med velikimi in majhnimi svetopisemskimi družbami ter tudi skrb za finančne transakcije in poslovno brezhibnost.