Transparentnost delovanja

Svetopisemska družba Slovenije si vedno prizadeva, da bi delovala in poslovala transparentno, v skladu z veljavnimi predpisi in s krščansko poslovno etiko. Za svoje delo smo neposredno odgovorni svojim članom, kot društvo v javnem interesu pa tudi širši slovenski javnosti. Tukaj so na kratko predstavljene oblike odločanja in notranjega nadzora v našem društvu in s tem tudi načini, kako lahko kdor koli, ki je zainteresiran, pride do ustreznih informacij in pojasnil.

Upravljanje in strateško vodenje

Pri splošni usmeritvi našega delovanja, naših načrtih in vsebini naših programov, se odločitve sprejemajo na treh nivojih:

  1. Združene Svetopisemske družbe (United Bible Societies) na svojih svetovnih skupščinah (World Assembly) in prek svojih organov (najpomembnejši je Global Board) sprejemajo splošne smernice našega delovanja. Generalni tajnik Združenih svetopisemskih družb je rev. Miller Milloy.
  2. Upravni odbor Svetopisemske družbe Slovenije določa konkretne smernice in strategijo delovanja v Sloveniji. Vodi ga predsednik, g. Janez Jeromen ml.
  3. Generalni tajnik, g. Matjaž Črnivec, je zadolžen za izvajanje strategije, ki jo je sprejel Upravni odbor, in za pripravo predlogov in možnosti novih projektov.

Finančno poslovanje

Notranji nadzor finančnega poslovanja poteka na dveh ravneh:

  1. Knjigovodsko in računovodsko delo opravlja naša uslužbenka, ga. Martina Kraljič.
  2. Nadzorni svet Svetopisemske družbe vsaj dvakrat letno opravi pregled finančnega poslovanja in o tem poroča Upravnemu odboru. Predsednik Nadzornega sveta je g. Jovan Lukovac.

Vsi omenjeni predstavniki na obeh področjih so na voljo za vaša vprašanja, pojasnila in tudi kritike. Njihove kontaktne podatke dobite na tajništvu Svetopisemske družbe, kjer vam bodo tudi svetovali, na koga se je v posamezni zadevi najbolj smiselno obrniti.